Mammaaksa Afaan Oromoo


  1. *Afuuffiin madaa hin fayisu*
  2. *Hantuutni osuma sitti afufuu miila nyaatee si fixa*
  3. *Yaa marqaa si afuufun si liqimsuufii* jedham.

  1. *Abaa warraa gowaan eelee cabdetti kolfa*
  2. *Akka ija tiyaa kan booyuu mitii akka tokkicha kiyaa kan calisuu mitii* jedhama

  1. *Yoo wal jabeessan jabduu jalaa bahu*
  2. *Agaadaa humnatti cabsan malee humnaan hin cabsan* jedhama

Isinimoo mee mammaaksa kanaan gadii kanaaf hiikaa isaa bareessaa?

  1. *Jaldeessi illeentidhaan maaf akkas kaatta jennaanin taa’ee huduudhaa qunca’uu jibeetii jette* jedhama

*********************************************

Kanan dubiseefii dhagahe irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s